In- en verkoopvoorwaarden

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN DOLFSMA KAMPEN BV

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede op 2 april 2013.

HOOFDSTUK I: ALGEMEEN

Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

  1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • “Afnemer”: de gebruiker van deze voorwaarden, meer in het bijzonder de besloten vennootschap Dolfsma Kampen BV (KvK nummer 05040359) en mogelijke daaraan gelieerde vennootschappen of rechtsopvolgers;

 • “Leverancier”: de andere partij (waarbij Afnemer inkoopt of daartoe een offerte aanvraagt);

 • “Partijen”: Afnemer en Leverancier.

  1. In deze voorwaarden wordt voorts verstaan onder:

 • “Offerte”: de aanbieding door Leverancier;

 • “Entiteit”: een vennootschap of persoon;

 • “Opdracht” of “Order”: een inkoop door Afnemer;

 • “Overeenkomst”: de overeenkomst tussen partijen die betrekking heeft op Inkoop;

 • “Producten” of “Product”: het goed, de dienst of de goederen of diensten waarop de Inkoop betrekking heeft (waaronder materialen, opdrachten en aanneming van werk);

 • “Inkopen” of “Inkoop”: de inkoop van een Product of van Producten door Afnemer;

 • “Voorwaarden”: deze inkoopvoorwaarden

 • “Werk”: hetgeen Leverancier tot stand brengt of realiseert ten behoeve van Afnemer;

 • “Leveren” of ”Levering”: het leveren of opleveren van een Product aan Afnemer;

 • “Object”: het Object waaraan/waarin werkzaamheden plaatsvinden ter uitvoering van het Werk.

1.3 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Inkopen die Afnemer verricht en op alle Offertes en onderhandelingen omtrent mogelijke Inkopen door Afnemer. Op de Opdracht zijn uitsluitend deze voorwaarden van toepassing. Mogelijke algemene (verkoop) voorwaarden van Leverancier zijn niet van toepassing. Deze voorwaarden zullen ook op latere overeenkomsten tussen Afnemer en Leverancier van toepassing zijn.

1.4 Indien in deze Voorwaarden een mogelijkheid tot opzegging of ontbinding door Afnemer is opgenomen en Afnemer daarvan gebruik maakt dan is Afnemer tenzij in deze Voorwaarden anders is bepaald, niet aansprakelijk voor mogelijk als gevolg van deze opzegging of ontbinding optredende schade.

1.5 Afwijkingen of aanvullingen ten opzichte van het bepaalde in deze Voorwaarden dienen schriftelijk door Partijen te zijn overeengekomen.

Artikel 2: Offertes en totstandkoming

2.1 Offertes zijn onherroepelijk en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij de Offerte een langere geldigheidsduur vermeldt. Aanvaarding door Afnemer van een Offerte kan mondeling of schriftelijk geschieden. Bij mondelinge aanvaarding zal Afnemer zo spoedig mogelijk een schriftelijke bevestiging laten volgen. Wijkt de bevestiging door Afnemer af van de Offerte dan is die bevestiging bindend, tenzij de Leverancier binnen 8 kalenderdagen na verzending van de Order van Afnemer te kennen geeft de Opdracht niet te aanvaarden.

2.2 Bevoegd om Afnemer te binden zijn uitsluitend de bestuurders van Afnemer (met inachtneming, indien van toepassing, met de bij het handelsregister ingeschreven beperkingen), degene(n) die als gevolmachtigde bij het handelsregister zijn ingeschreven (met inachtneming, indien van toepassing, met de bij het handelsregister ingeschreven beperkingen) en degene(n) die beschikken over een schriftelijke volmacht van diegene die volgens het handelsregister vertegenwoordigingsbevoegd zijn. De bevoegde personen kunnen handelingen van onbevoegden bekrachtigen.

2.3 Zolang Leverancier een door Afnemer toegezonden opdrachtbevestiging niet ondertekend aan Afnemer retour heeft gestuurd heeft Afnemer het recht de Opdracht in te trekken dan wel te ontbinden.

2.4 Leverancier garandeert dat zij geen overleg met derden heeft gevoerd omtrent de aan Afnemer aan te bieden prijzen en/of andere condities of omtrent het niet uitbrengen van een offerte door één of meer derden.

Artikel 3: Prijzen

3.1 De overeengekomen of in de Offerte genoemde prijzen die Leverancier hanteert zijn gedurende de looptijd van de Overeenkomst vaste prijzen.

3.2 De overeengekomen of in de Offerte genoemde prijzen zijn inclusief alle (bijkomende) kosten, zoals verpakkingskosten, heffingen en afleverkosten.

3.3 Eventuele kosten van meerwerk zijn door Afnemer niet verschuldigd, tenzij deze vóór het uitvoeren van dit meerwerk schriftelijk zijn geoffreerd en schriftelijk door Afnemer zijn aanvaard.

Artikel 4: Levering

4.1 De levering van de Producten dient te geschieden op het door Afnemer opgegeven afleveradres. Indien in de Order geen plaats van aflevering is genoemd, geldt de plaats van het project waarvoor de Producten bestemd zijn of anders het kantoor van Afnemer. Indien personeel van Afnemer behulpzaam is bij het uitvoeren van onderdelen van de Overeenkomst (zoals bij de Levering) dan geschiedt dit onder verantwoordelijkheid en voor risico van Leverancier.

4.2 Het transport geschiedt voor rekening en risico van Leverancier. Afnemer heeft het recht deelleveringen en meer- of minderleveringen niet te accepteren.

4.3 Leverancier is verplicht de in de Overeenkomst vermelde leveringsdatum strikt aan te houden, deze geldt als fatale termijn. Indien Leverancier deze overschrijdt raakt Leverancier in verzuim.

4.4 Bij een overschrijding van de termijn voor Levering is Leverancier een boete verschuldigd ter hoogte van 1% van het factuurbedrag van de Opdracht, met een minimum van € 150,00, voor iedere dag dat de Levering te laat plaatsvindt, hetgeen het recht van Afnemer op schadevergoeding onverlet laat.

4.5 Afnemer heeft het recht om door middel van een hiertoe strekkende verklaring de levering van de bestelde zaken voor een periode van ten hoogste drie weken uit te stellen, hetgeen de overige rechten van Afnemer (waaronder ten aanzien van mogelijke overmacht) onverlet laat.

Artikel 5: Risico en eigendomsovergang

5.1 De overgang van de eigendom en het risico vindt plaats zodra de producten feitelijk door Afnemer in ontvangst zijn genomen. In geval van afkeuring door Afnemer blijft het risico van de betreffende Producten bij de Leverancier dan wel komt het risico weer voor rekening van Opdrachtnemer.

Artikel 6: Facturen en afleveringsbonnen

6.1 Op facturen, afleveringsbonnen en andere documenten dienen duidelijk de Opdrachtnummers en de omschrijving van het project vermeld te worden. Facturen dienen aan de financiële administratie van Afnemer te worden gezonden. Facturen zonder afgetekende afleveringsbonnen kunnen door Afnemer worden geweigerd. Documenten dienen volledig en duidelijk te zijn ingevuld

6.2 In geval niet wordt voldaan aan het in lid 1 van dit artikel bepaalde heeft Afnemer het recht de betaling te weigeren.

Artikel 7: Geheimhouding

7.1 Leverancier zal zowel gedurende als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst strikte geheimhouding betrachten omtrent alles wat bij de uitvoering van de overeenkomst te zijner kennis omtrent Afnemer en – indien van toepassing - het betreffende project en dat redelijkerwijs als vertrouwelijk moet worden aangemerkt. Leverancier is niet bevoegd om ten behoeve van enig extern gebruik opnames (foto’s, video e.d.) te maken van hetgeen waarop de Overeenkomst betrekking heeft of van andere projecten waarbij Afnemer is ingeschakeld en is evenmin bevoegd met projecten en met de Overeenkomst reclame te maken. Bij overtreding van het vorenstaande verbeurt de Leverancier een boete van € 25.000,00 per overtreding en € 5.000,00 voor elke dag dat de overtreding duurt, hetgeen het recht van Afnemer op schadevergoeding onverlet laat.

Artikel 8: Diverse uitvoeringsbepalingen, waarschuwingsplicht

8.1 Op Leverancier rust een waarschuwingsplicht. Indien Leverancier weet of behoort te weten dat de door Afnemer opgestelde/gehanteerde specificaties, bestekken, eisen, voorgeschreven materialen etc. (deels) onjuist, onvolledig of ondeugdelijk zijn dan dient Leverancier daarvoor te waarschuwen. Onder kennis van Leverancier wordt mede begrepen de kennis van een Entiteit die aan Leverancier gelieerd is.

Artikel 9: Afkeuring / klachten door Afnemer

9.1 In ontvangstneming en/of betaling houdt geen aanvaarding door Afnemer in. De klachttermijn van de kant van Afnemer gaat eerst in op het moment dat het voor Afnemer vaststaat dat sprake is van een gebrek. Hierbij mag Afnemer een mogelijk gebrek eerst, voordat zij klaagt, (laten) onderzoeken. Een onderzoekstermijn van zes maanden na het ontdekken van het (mogelijke) gebrek wordt in ieder geval als redelijk aangemerkt. Een mogelijke klachttermijn gaat voorts in ieder geval niet eerder in dan nadat de producten zijn verwerkt.

9.2 Afnemer heeft in ieder geval tijdig geklaagd indien Afnemer binnen zes maanden nadat het voor Afnemer vaststaat dat sprake is van een gebrek - zonder dat (nader) onderzoek noodzakelijk is - bij Leverancier klaagt.

Artikel 10: Kwaliteit en garantie

10.1 De Leverancier garandeert dat de Producten:

 • geschikt zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd;

 • van goede kwaliteit zijn en vrij zijn van constructie-, materiaal- ontwerp- en fabricagefouten;

 • voldoen aan de door Afnemer gestelde eisen;

 • voldoen aan alle wettelijke eisen;

 • veilig zijn en zijn vervaardigd overeenkomstig de laatste stand van de techniek en veiligheidsinzichten;

 • voldoen aan hetgeen in de branche wordt aanvaard als vereisten waaraan de producten dienen te voldoen;

 • geen inbreuk maken op rechten van derden (waaronder rechten van intellectuele eigendom).

10.2 Indien in de Overeenkomst geen garantieperiode overeengekomen is, geldt een garantieperiode van 10 jaar na (op)levering, tenzij Afnemer voor dat werk aan haar Opdrachtgever een langere garantietermijn verstrekt, in welk geval die langere garantietermijn geldt.

10.3 De Leverancier is gehouden om op eerste aanzegging van Afnemer kosteloos alle fouten en gebreken, die zich binnen de garantietermijn zoals bedoeld in art. 10.2 voor doen, te herstellen dan wel het geleverde geheel of gedeeltelijk terug te nemen en door een nieuwe producten te vervangen, dit ter keuze aan Afnemer. De garantie laat de overige rechten onverlet.

10.4 Indien Leverancier een gebrek herstelt zal voor deze producten de volle garantietermijn zoals bedoeld in artikel 10.2 opnieuw in werking treden, te rekenen vanaf het moment van herstel.

10.5 Indien Leverancier in gebreke blijft aan zijn garantieverplichtingen te voldoen heeft Afnemer het recht, zonder dat de garantie hierdoor vervalt, om voor rekening en risico van de Leverancier voor herstel of vervanging zorg te (laten) dragen.

10.6 Een door Afnemer of haar Opdrachtgever opgestelde garantieverklaring, die aan het vorenstaande voldoet, zal op eerste verzoek door Leverancier worden ondertekend en geretourneerd.

10.7 Indien Leverancier geen of onvoldoende zekerheid biedt voor de nakoming van garantieverplichtingen, Leverancier in staat van faillissement wordt verklaard of in surseance van betaling komt te verkeren en/of Afnemer op redelijke gronden mag verwachten dat sprake zal zijn van claims onder het bereik van de garantie, heeft Afnemer het recht om tot het einde van de garantietermijn een bedrag ter hoogte van 10% (of een hoger percentage indien Afnemer de redelijkheid daarvan aannemelijk kan maken) van het totale factuurbedrag van het betreffende Werk onder zich te houden.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1 Leverancier is aansprakelijk voor alle schade die ontstaat als gevolg van een tekortkoming van Leverancier in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Afnemer.

11.2 De aansprakelijkheid van Leverancier strekt zich mede uit tot schade aan zaken van derden, bedrijfsschade en andere indirecte schade, met inbegrip van mogelijke boetes. Voorts is Leverancier, indien Afnemer gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten maakt voor het verhaal van haar schade, aansprakelijk voor de vergoeding van deze kosten. De buitengerechtelijke kosten waar Afnemer aanspraak op kan maken worden gesteld op minimaal 15% van de vordering.

11.3 Afnemer is in geen geval aansprakelijk voor mogelijke schade als gevolg van afgebroken onderhandelingen.

11.4 Leverancier vrijwaart Afnemer voor alle aanspraken van derden, waaronder begrepen personeel van Afnemer, tot vergoeding van schade, welke schade direct of indirect verband houdt met de door de Leverancier geleverde Producten.

11.5 Leverancier is jegens Afnemer aansprakelijk voor het handelen van haar personeel en het handelen van eventueel in het kader van de Overeenkomst door haar ingeschakelde derden.

Artikel 12: Betaling, verrekening, verval

  1. Betalingen door Afnemer dienen binnen 90 dagen te worden verricht, te rekenen vanaf de levering van de Producten dan wel de ontvangst van de factuur, waarbij het feit dat zich als laatste voordoet maatgevend is. Voormelde termijn betreft een uiterste termijn. Afnemer heeft altijd het recht om eerder dan na verloop van voormelde termijn te betalen.

  1. Afnemer heeft het recht een vordering van Leverancier te verrekenen met een vordering van Afnemer of van een aan Afnemer gelieerde Entiteit op Leverancier of op een aan Leverancier gelieerde Entiteit. Ten aanzien van deze verrekeningsbevoegdheid hoeven de vorderingen van Afnemer of van de aan haar gelieerde Entiteit (nog) niet opeisbaar te zijn. Afnemer en de aan haar gelieerde Entiteiten vallen aan te merken als hoofdelijk medeschuldeiser ten aanzien van al hetgeen deze te vorderen hebben van Leverancier of van een aan Leverancier gelieerde Entiteit.

  1. Afnemer heeft het recht haar (betalings)verplichtingen jegens Leverancier op te schorten indien Leverancier, of een aan Leverancier gelieerde Entiteit, tekort schiet ten aanzien van de nakoming van een verplichting jegens Afnemer of een aan Afnemer gelieerde Entiteit.

  1. Leverancier zal op eerste verzoek van Afnemer deugdelijke zekerheid stellen voor de nakoming van de verplichtingen van Leverancier door de verstrekking van een bankgarantie van een deugdelijke Nederlandse bankinstelling.

  1. Een factuur van Leverancier zal uiterlijk binnen 45 dagen na Levering of na het afronden van het project (de eerst mogelijke datum geldt) door Afnemer ontvangen dienen te zijn, bij gebreke waarvan een mogelijk vorderingsrecht van Leverancier komt te vervallen.

  1. Alle vorderingen op Afnemer vervallen in ieder geval na verloop van één jaar na het opeisbaar worden daarvan.

  1. Van “gelieerd zijn aan”, zoals in het vorenstaande bedoeld, is in ieder geval sprake indien de gelieerde Entiteit behoort tot de groep (art. 2:24b BW) van de betreffende Entiteit.

Artikel 13: Verzuim en ontbinding

13.1 Leverancier raakt in ieder geval in verzuim indien zich één of meer van de navolgende omstandigheden voordoet:

a) Leverancier niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting van Leverancier jegens Afnemer;

b) vaststaat dat nakoming zonder tekortkoming onmogelijk zal zijn;

c) Opdrachtgever uit een mededeling van Leverancier redelijkerwijs mag afleiden dat deze tekort zal schieten;

d) Afnemer op redelijke gronden vreest dat Leverancier tekort zal schieten.

13.2 Indien:

a) Leverancier in verzuim geraakt;

b) Leverancier in surseance van betaling geraakt, in staat van faillissement wordt verklaard of indien op Leverancier de Wet schuldsanering natuurlijke personen van toepassing wordt verklaard;

c) beslag wordt gelegd op (een deel van) de zaken van Leverancier, bestemd of noodzakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst;

d) de onderneming van Leverancier wordt stilgelegd of wordt geliquideerd;

e) sprake is van overmacht aan de zijde van Afnemer zoals bedoeld in artikel 14;

heeft Afnemer het recht om haar verplichtingen uit deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten. Indien sprake is van de omstandigheden onder a t/m d heeft Afnemer daarnaast het recht de Overeenkomst te ontbinden, hetgeen het recht van Afnemer op schadevergoeding en/of op een contractuele boete onverlet laat waarbij alle vorderingen van Afnemer direct opeisbaar zijn.

Artikel 14: Overmacht

14.1 Als overmacht aan de kant van Afnemer wordt aangemerkt elke omstandigheid die Afnemer redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen of verhinderen en waardoor de normale afname door Afnemer wordt verhinderd. Hieronder worden mede verstaan: onwerkbaar weer, het niet (tijdig) verkrijgen van benodigde medewerking van bewoners en gebruikers van een object, beschadiging of tenietgaan van zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het werk waarvoor de Inkoop is verricht, de niet nakoming van verplichtingen van andere partijen, overheidsmaatregelen, etc.

14.2 Als overmacht aan de kant van Afnemer wordt tevens aangemerkt het failleren of het in surseance van betaling raken van de opdrachtgever van Afnemer ten aanzien van het werk waarvoor de inkoop is verricht of indien de opdrachtgever ten aanzien van het werk waarop de Inkoop toeziet weigert na te komen.

14.3 Afnemer zal zich ervoor inspannen om de overmacht veroorzakende omstandigheid binnen redelijke tijd weg te nemen. Indien Afnemer hier niet binnen drie maanden na de beoogde datum van levering in slaagt kunnen beide partijen de Overeenkomst ontbinden zonder dat aan één van partijen schadevergoeding toekomt.

Artikel 15: Overdracht van rechten en verplichtingen

15.1 Afnemer heeft het recht om de rechten en plichten uit de Overeenkomst aan een derde over te dragen.

Artikel 16: Rente

16.1 Bij niet tijdige betaling is Afnemer een rente verschuldigd ter hoogte van de één-maand euribor of – bij gebreke van beschikbaarheid van deze rente – de daarmee zoveel mogelijk vergelijkbare rente.

Artikel 17 : Boete

17.1 Indien Leverancier enige verplichting jegens Afnemer niet nakomt is Afnemer, tenzij hierop een specifieke boete is gesteld, een boete verschuldigd ter hoogte van € 250,00 per overtreding en € 100,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, hetgeen het recht op schadevergoeding onverlet laat.

Artikel 18: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

18.1 Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

18.2 Alle geschillen die niet langs minnelijke weg opgelost kunnen worden zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch (de Rechtbank Oost-Brabant). Afnemer heeft echter het recht een geschil aanhangig te maken bij de rechter die – bij gebreke van het bepaalde in de vorige zin – bevoegd zou zijn.

HOOFDSTUK II: AANVULLENDE BEPALINGEN DIE IN HET BIJZONDER BETREKKING HEBBEN OP LEVERING VAN DIENSTEN (OVEREENKOMSTEN VAN OPDRACHT) EN AANNEMING VAN WERK

De navolgende bepalingen zijn meer in het bijzonder van toepassing op een overeenkomst van aanneming van werk en een overeenkomst van Opdracht waarbij Afnemer Opdrachtgever is. De navolgende bepalingen zijn naast voormelde bepalingen van toepassing. Bij een mogelijke strijd tussen bepalingen uit hoofdstuk I van deze Voorwaarden en hoofdstuk II van deze Voorwaarden gaan de bepalingen uit hoofdstuk II van deze Voorwaarden voor de bepalingen uit Hoofdstuk I.

Artikel 19: Veiligheid en verzekeringen

19.1 Leverancier draagt er onder meer zorg voor dat:

- alle door de fabrikant en door Afnemer opgegeven verwerkings- en veiligheidsvoorschriften worden opgevolgd;

- alle in de branche geldende en van overheidswege gestelde regelgeving, waaronder begrepen de regelingen met betrekking tot het plaatsen van hijs- en klimmateriaal, containers e.d. door Leverancier in acht worden genomen;

- alle wettelijke regels aangaande gezondheid, welzijn en milieu, waaronder begrepen de ARBO-wetgeving alsmede de door de Arbeidsinspectie gestelde eisen worden nageleefd;

- het ARBO-beleidsplan in acht wordt genomen;

- eventuele nadere aanvullende eisen die op het betreffende bouwterrein worden gehanteerd worden nageleefd;

- de veiligheidsmaatregelen die in de branche gebruikelijk zijn in acht worden genomen;

- alle interne veiligheidseisen van Opdrachtgever worden nageleefd;

- de personen die in het kader van de Opdracht werkzaamheden verrichten afdoende worden geïnstrueerd en worden voorzien van (persoonlijke) beschermingsmiddelen;

- alle milieuregelingen, onder meer over afvoer van materialen, in acht worden genomen;

- alle maatregelen die redelijkerwijs mogelijk zijn worden getroffen ter voorkoming van letsel of schade, waaronder maatregelen ter voorkoming van brandgevaar.

19.2 Leverancier is verplicht om een deugdelijke aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) voor een verzekerde som van minimaal van € 1.000.000,-- per gebeurtenis af te sluiten, voor zover Afnemer geen hogere verzekerde som verlangt, onder welke verzekering fouten van Leverancier ten aanzien van de overeenkomst zijn gedekt. Een mogelijke verzekeringsuitkering ten aanzien van schade die verband houdt met de overeenkomst wordt hierbij aan Afnemer verpand. De Leverancier machtigt Afnemer om deze verpanding te registreren. Leverancier zal Afnemer op eerste verzoek een afschrift van de polis en een kopie van het betalingsbewijs overhandigen.

Artikel 20: Uitvoeringsbepalingen

20.1 Leverancier dient de door Afnemer aangegeven begin- en einddatum aan te houden. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd in nauw overleg en in coördinatie met Afnemer. De uitvoering dient te geschieden binnen de door Afnemer bepaalde werktijden. Bij haar contacten over de uitvoering van het werk zal Leverancier zich richten tot de voor het werk aangestelde leidinggevende medewerker van Afnemer.

20.2 Indien het werk, om wat voor reden ook, niet of niet voldoende doorgang kan vinden, zal Leverancier direct contact opnemen met Afnemer en pas na toestemming van Afnemer het werk verlaten.

20.3 Leverancier zal voor ontruiming van parkeerplaatsen en andere locaties of gronden zorg dragen, dit door middel van tijdig schriftelijke mededeling aan alle huurders en/of parkeerders, één en ander in overleg met Afnemer.

20.4 Daar waar redelijkerwijs nuttig of nodig zal Leverancier voor duidelijke en deugdelijke afzettingen op de begane grond zorg dragen, waarbij zo nodig dusdanige maatregelen worden genomen, dat de hoofdtoegang doorlopend toegankelijk blijft.

20.5 Gebods- en verbodsborden dienen daar waar nodig door Leverancier te geplaatst. Het verticaal transport dient door Leverancier te worden verzorgd.

20.6 Tijdens de uitvoering van het werk dient het (bouw)afval en ander vuil tenminste dagelijks, aan het einde van de werkdag, van de locatie van het werk en van de omgeving daarvan te worden opgeruimd en afgevoerd.

20.7 Indien door Afnemer materialen ter beschikking worden gesteld, zal de Leverancier alle

voorzorgsmaatregelen treffen om diefstal, verlies, beschadiging e.d. te voorkomen. Indien de

begrote hoeveelheid materiaal als gevolg van diefstal, verlies, beschadiging e.d. wordt overschreden, zal de waarde van de materialen die zijn gestolen, verloren, beschadigd etc. in mindering worden gebracht op de aanneemsom of anderszins worden verrekend.

20.8 De uitvoering van de werkzaamheden van de Leverancier dient geheel aangepast te zijn aan de planning van Afnemer. Bij een wijziging van de planning van Afnemer, dient Leverancier zich aan het gewijzigde tempo aan te passen, zonder dat zulks aanleiding kan zijn tot het claimen van meerdere kosten.

20.9 De Leverancier dient gebreken die tijdens de uitvoering van het werk aan het licht treden en

niet tot de hem opgedragen werkzaamheden behoren, onmiddellijk ter kennis te brengen van Afnemer.

Artikel 21: Prijzen, wijzigingen en garantie

21.1 De overeengekomen prijs is een vaste prijs. Mogelijke kostenverhogende omstandigheden kunnen niet leiden tot aanpassing van deze prijs. In de prijs zijn alle kosten van leveringen en werkzaamheden begrepen, ook die niet vermeld doch noodzakelijk zijn om een goede uitvoering van de opgedragen werkzaamheden te garanderen.

21.2 Afnemer heeft het recht wijzigingen te verlangen ten aanzien van het Werk onder verrekening van mogelijk meer- en minderwerk. Leverancier is gehouden onverwijld opgave te doen van eventuele meer- dan wel minderkosten, die aan het gewijzigde werk zijn verbonden. Genoemde kosten dienen marktconform te zijn. Indien Leverancier hogere meerwerk kosten dan wel lagere minderwerk kosten opgeeft dan marktconform zijn heeft Afnemer het recht het meerwerk op te dragen tegen die marktconforme kosten, dan wel achteraf te volstaan met de betaling van de marktconforme kosten.

21.3 De in artikel 10 en artikel 26 bepaalde garanties en de in artikel 10 bepaalde garantietermijn zijn van toepassing, ook ten aanzien van gebreken die Afnemer bij de oplevering redelijkerwijs had behoren te ontdekken.

21.4. Een rechtsvordering wegens een gebrek in het opgeleverde werk verjaart niet eerder dan na verloop van vijf jaar nadat Afnemer daaromtrent heeft geklaagd.

Artikel 22: Derden en schade

22.1 Leverancier zorgt bij uitvoering van werkzaamheden voor een tijdige waarschuwing aan

alle bewoners en gebruikers van het pand c.q. panden waar hij zijn werkzaamheden verricht, één en ander in nauw overleg met Afnemer. Leverancier zal overlast aan omwonenden en aan de gebruikers van de woningen en panden waaraan of waarin hij werkzaamheden verricht zoveel mogelijk voorkomen.

22.2 Leverancier dient te voorkomen dat verontreinigingen en beschadigingen plaatsvinden van alle tot in het Werk behorende onderdelen en van de eventuele in een woning of pand waar het Werk plaatsvindt aanwezige inventaris en andere zaken. Leverancier is aansprakelijk voor de door hem toegebrachte schade aan onder meer eigendommen van huurders, gebruikers of eigenaren van de woningen of bedrijfspanden waar het Werk plaatsvindt.

22.3 Leverancier staat er jegens Afnemer voor in dat zijn personeel en mogelijke anderen die hij voor de uitvoering inschakelt hetgeen in deze voorwaarden en in de Overeenkomst is bepaald nakomen en is jegens Afnemer aansprakelijk voor mogelijke schade die zij aan Leverancier of aan derden bij de uitvoering van het aan Leverancier opgedragen Werk veroorzaken.

Artikel 23: Uitbesteding

23.1 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Afnemer, zal Leverancier de Overeenkomst zelf uitvoeren en de uitvoering daarvan niet geheel of gedeeltelijk aan een derde overdragen.

23.2 Indien de Leverancier het werk (of een deel daarvan), na verkregen toestemming van Afnemer, opdraagt aan een derde:

 1. dient Leverancier te bedingen dat Afnemer – indien Leverancier in faillissement geraakt danwel in surseance van betaling komt te verkeren – het recht heeft ten aanzien van het nog niet uitgevoerde werk in de rechten en plichten van Leverancier jegens die derde te treden;

 2. ontslaat dit Leverancier niet van haar verplichtingen jegens Afnemer.

Artikel 24: Inspectie en oplevering

24.1 Leverancier zal het Werk conform de Overeenkomst en geheel schoon opleveren.

24.2 Na tijdige mededeling van de Leverancier aan Afnemer dat het Werk conform de Overeenkomst is uitgevoerd, zal het werk door Partijen en (indien door Afnemer gewenst) door de hoofdaannemer voor oplevering worden opgenomen. De kosten van de inspectie komen ten

laste van de Leverancier ingeval het werk wordt afgekeurd.

24.3 Eventuele gebreken zullen onmiddellijk worden hersteld door Leverancier. Na

akkoordbevinding van het herstel van deze gebreken zal de door de Leverancier ingediende

laatste nota voor betaling door Afnemer in aanmerking komen. Acceptatie van de oplevering laat onverlet dat Afnemer zich op de garanties mag beroepen.

Artikel 25: Facturering en cessieverbod

25.1 Op de facturen van Leverancier moet, ter aanvulling op het in art. 6 bepaalde, worden vermeld:

a. het werknummer;

b. naam en plaats van het werk;

c. totale Opdrachtsom;

d. welke termijn wordt berekend;

e. de som van de termijnen die al berekend zijn en het restant van de termijnen die nog

berekend zullen worden.

Bij iedere factuur dient de manurenstaat te zijn bijgevoegd.

De facturen dienen vergezeld te zijn van een door de uitvoerder van Afnemer ondertekende werkbon.

25.2 Overeengekomen meer- en/of minderwerk dient altijd via een aparte factuur te worden berekend. Ook deze factuur dient te worden begeleid van een door de uitvoerder van Afnemer ondertekende werkbon.

25.3 De Wet Ketenaansprakelijkheid (“WKA”) is van toepassing. De Leverancier houdt een geblokkeerde bankrekening aan in de zin van de WKA.

25.4 De betalingstermijn bedraagt, in afwijking op het vorenstaande, dertig dagen.

25.5 Het is Leverancier verboden om het in de (onder)aanneemsom begrepen bedrag aan

verschuldigde premies, sociale verzekeringen en loonbelasting, waarvoor Afnemer ingevolge de Wet ketenaansprakelijkheid aansprakelijk is, te cederen of te verpanden.

25.6 Afnemer heeft het recht om de belastingen en premies rechtstreeks over te maken aan de

Bedrijfsvereniging/uitvoeringsinstantie en de Belastingdienst.

Artikel 26: Non-concurrentie

26.1 Het is Leverancier, gedurende de duur van de Overeenkomst en gedurende twee jaar na voltooiing van het Werk niet toegestaan, direct of indirect, overeenkomsten te sluiten met, dan wel anderszins werkzaamheden te verrichten voor dan wel prijsopgave en/of aanbiedingen te doen aan de opdrachtgevers van Afnemer, waarmee hij via de Overeenkomst(en) bekend is geworden. Op overtreding hiervan verbeurt Leverancier een contractuele boete ter hoogte van € 50.000,00 hetgeen het recht van Afnemer op schadevergoeding onverlet laat.

Artikel 27: Garanties

  1. Leverancier garandeert dat:

 1. Leverancier beschikt over alle benodigde vergunningen c.q. ontheffingen en beschikt over een geldig inschrijvingsbewijs van een bedrijfsvereniging (uitvoeringsinstantie);

 2. Leverancier beschikt over een actuele en juiste lijst van alle tewerkgestelde werknemers;

 3. de personen die namens of ten behoeve van Leverancier werkzaamheden in het kader van de Overeenkomst uitvoeren kunnen zich op eerste verzoek direct deugdelijk legitimeren;

 4. Leverancier beschikt over een correcte en volledige administratie met loonstaten en manuren verantwoording. Leverancier komt alle (wettelijke) verplichtingen jegens de door Leverancier tewerkgestelde werknemers (of andere derden) strikt na, waaronder alle verplichtingen die samenhangen met veiligheid, de arbeidsomstandigheden en de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Arbeid Vreemdelingen en daarmee samenhangende wetgeving;

 5. de (direct of indirect) door Leverancier tewerkgestelde personen beschikken over alle (mogelijk) vereiste vergunningen (waaronder tewerkstellingsvergunningen), diploma’s en kwalificaties en zijn correct geïnstrueerd;

 6. Leverancier komt alle wettelijke verplichtingen na met betrekking tot de afdracht van premies sociale verzekeringen en loonbelasting, die verband houden met de Overeenkomst;

 7. Leverancier komt alle verplichtingen uit de toepasselijke CAO stipt na;

 8. Leverancier voldoet aan al haar verplichtingen uit hoofde van de Wet Ketenaansprakelijkheid en de daarmee samenhangende wetgeving en zal periodiek een verklaring inzake haar afdrachten aan Afnemer verstrekken;

 9. de administratie van Leverancier is correct, inzichtelijk en volledig en voldoet aan alle (wettelijke) richtlijnen en wordt gevoerd met inachtneming van de in Nederland algemeen geaccepteerde boekhoudprincipes;

 10. Leverancier komt alle (wettelijke) verplichtingen jegens de door Leverancier tewerkgestelde werknemers (of andere derden) strikt na en staat ervoor in dat de partijen die zij direct of indirect inschakelt dit eveneens doen;

 11. Leverancier is ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel en zal op eerste verzoek een recent uittreksel (niet ouder dan 3 maanden) aan Afnemer verstrekken;

 12. Leverancier draagt adequaat zorg voor de veiligheid van de door haar, in verband met de Opdracht, ingeschakelde personen en zal deze personen voldoende instrueren;

 13. Het Werk zal volledig voldoen aan de Overeenkomst waaronder meer in het bijzonder aan de werkomschrijving en het bestek en aan al hetgeen daartoe behoort (zoals werktekeningen, detailtekeningen etc.).

27.2 De originelen van alle hiervoor onder a t/m m genoemde bescheiden zal Leverancier op eerste verzoek aan Afnemer kosteloos ter inzage verstrekken, voorts zal Leverancier daarvan op eerste verzoek kosteloos kopieën aan Afnemer verstrekken.

Artikel 28: Opgelegde boetes

28.1 Leverancier is jegens Afnemer aansprakelijk voor mogelijke boetes die worden opgelegd aan Afnemer en/of aan de partij die opdracht aan Afnemer heeft verstrekt (zoals de hoofdaannemer of de hoofdopdrachtgever), als gevolg van de niet nakoming van wettelijke verplichtingen (zoals de Wet Arbeid Vreemdelingen en de daarmee samenhangende regelgeving) door Leverancier en/of door een partij die door Leverancier is ingeschakeld of door die partij weer is ingeschakeld en zo vervolgens (zoals mogelijke onderaannemers van Leverancier).

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN DOLFSMA KAMPEN BV

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Zwolle op 2 april 2013.

Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden, algemeen

1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

- “Leverantie”: de levering van zaken en/of de uitvoering van werkzaamheden, waaronder ook een oplevering wordt verstaan;

- “Overeenkomst”: hetgeen tussen Partijen is overeengekomen;

- “Dolfsma Kampen BV: “Dolfsma”;

- “Opdrachtnemer”: “Dolfsma”;

- “Opdrachtgever”: de andere partij;

- “Partijen”: Dolfsma en Opdrachtgever tezamen;

- “Voorwaarden”: onderhavige algemene verkoopvoorwaarden.

Met dien verstande dat van voornoemde begrippen met de daaraan toekomende betekenissen, voor zover niet anders bepaald, in deze Voorwaarden ook in meervoudsvorm kunnen worden gebruikt.

1.2 Waar in deze Voorwaarden wordt gesproken over leveringen worden zo mogelijk ook opleveringen bedoeld.

1.3 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten aangaande verkoop en/of de uitvoering van werkzaamheden door Dolfsma, en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen. Indien Partijen eenmaal onder de toepasselijkheid van deze Voorwaarden contracteren dan zullen deze Voorwaarden ook van toepassing zijn op latere Overeenkomsten welke Partijen met elkaar sluiten. Wanneer de Voorwaarden wijzigen zullen die gewijzigde voorwaarden van toepassing zijn.

1.4 Mogelijke algemene voorwaarden van Opdrachtgever gelden niet tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Dolfsma zijn aanvaard.

1.5 Indien in deze Voorwaarden een mogelijkheid tot opzegging of ontbinding door Dolfsma is opgenomen is Dolfsma daarbij, tenzij in deze Voorwaarden anders is bepaald, niet schadeplichtig.

1.6 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken.

Artikel 2: Aanbiedingen en totstandkoming

2.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend. Indien een aanbieding een termijn voor aanvaarding bevat, dan houdt dit in dat het vrijblijvend aanbod na het verstrijken van deze termijn is komen te vervallen. Dit vrijblijvend aanbod kan door Dolfsma binnen veertien dagen na de aanvaarding worden herroepen.

2.2 Een Overeenkomst komt tot stand indien een niet herroepen aanbod van Dolfsma door Opdrachtgever wordt aanvaard, dan wel indien een order van Opdrachtgever door Dolfsma wordt aanvaard. Deze aanvaarding door Dolfsma kan blijken uit een schriftelijke orderbevestiging van Dolfsma dan wel doordat Dolfsma met de uitvoering van de opdracht aanvangt.

2.3 Dolfsma heeft het recht een Overeenkomst niet tot stand te brengen, of een reeds tot stand gekomen Overeenkomst te ontbinden indien de kredietverzekeraar van Dolfsma niet de door Dolfsma gewenste – en niet ongebruikelijke - kredietlimiet op de Opdrachtgever afgeeft.

2.4 Personeelsleden van Dolfsma die niet als vertegenwoordigingsbevoegd zijn ingeschreven bij het handelsregister dan wel (bij gebreke daarvan) geen uitdrukkelijke schriftelijke volmacht hebben, zijn niet bevoegd een Overeenkomst namens Dolfsma tot stand te brengen. Een vertegenwoordigingsbevoegd personeelslid van Dolfsma kan een dergelijke onbevoegd gesloten Overeenkomst bekrachtigen.

2.5 Afbeeldingen en beschrijvingen in de door Dolfsma verzonden bescheiden zijn niet bindend ten aanzien van de constructie en de uitvoering van de te leveren zaken en uit te voeren werkzaamheden.

2.6 Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op bij de aanvraag verstrekte gegevens, zoals aan Dolfsma opgegeven maten, specificaties en/of andere informatie. Dolfsma is niet gehouden de door Opdrachtgever opgegeven gegevens op juistheid te controleren.

2.7 Indien de staat van de ondergrond (c.q. de dakconstructie) waarop de dakbedekking moet worden aangebracht op het moment van het opstellen van de aanbieding door Dolfsma niet valt waar te nemen, gaat Dolfsma ervan uit dat de ondergrond zich in goede en werkbare staat bevindt en geschikt is voor de uitvoering van de Overeenkomst.

2.8 Dolfsma behoudt alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendom met betrekking tot de geleverde zaken en/of verrichte werkzaamheden, ontwerpen, tekeningen, offertes etc. Alle door Dolfsma verstrekte aanbiedingen blijven haar eigendom en mogen niet aan derden worden afgegeven of ter inzage worden verstrekt.

Artikel 3: Prijzen

3.1 De prijzen voor de levering van zaken zijn prijzen af magazijn Dolfsma. Deze prijzen zijn exclusief omzetbelasting en mogelijke andere belastingen en overheidsheffingen en zijn exclusief eventuele verpakkingskosten en transportkosten. De prijzen zijn (tenzij schriftelijk anders aangegeven) exclusief de kosten van montage en installatie.

3.2 Indien zich na het sluiten van de Overeenkomst één of meer prijsverhogingen voordoen ten aanzien van de kostprijsbepalende factoren, waaronder ondermeer doch niet uitsluitend begrepen de kosten van grondstoffen, kosten verbandhoudende met valutakoersen, dan heeft Dolfsma het recht deze verhoging aan Opdrachtgever in rekening te brengen ten aanzien van leveranties die worden verricht na verloop van drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst. Indien Dolfsma de overeengekomen prijs voordien wil verhogen dan heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat zij aanspraak kan maken op een schadevergoeding. Opdrachtgever dient zich op dat recht tot ontbinding schriftelijk te beroepen binnen veertien dagen nadat Dolfsma kenbaar heeft gemaakt de overeengekomen prijs te verhogen. Indien Opdrachtgever niet binnen de voornoemde termijn van dit recht gebruik heeft gemaakt, wordt Opdrachtgever geacht de prijsverhoging te hebben aanvaard. Dolfsma heeft binnen tien werkdagen na de ontvangst van de kennisgeving dat Opdrachtgever de Overeenkomst wenst te ontbinden, het recht alsnog van de prijsverhoging af te zien, zodat de Overeenkomst niet wordt ontbonden.

3.3 Extra kosten die voortvloeien uit:

a. op verzoek van Opdrachtgever verrichtte wijzigen of aanvullingen ten opzichte van de Overeenkomst;

b. het niet door Opdrachtgever nakomen van haar verplichtingen jegens Dolfsma;

c. gegevens die ten opzichte van hetgeen waarvan Dolfsma mag uitgaan onvolledig of onjuist blijken te zijn (zie onder meer: artikel 2.6 en 2.7);

vallen aan te merken als meerwerk en komen Overeenkomstig de gebruikelijke tarieven van Dolfsma voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 4: Levering

4.1 Het tijdstip van (op)levering wordt door Dolfsma bij benadering vastgesteld. Opgegeven of overeengekomen (op)levertijden gelden nooit als fatale termijnen. Bij niet tijdige levering en/of voltooiing van de werkzaamheden dient Opdrachtgever Dolfsma schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn te gunnen om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.

4.2 Dolfsma heeft het recht deelleveringen te verrichten en heeft het recht tot een naleveringstermijn van 3 maanden. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van de schriftelijke ingebrekestelling van Opdrachtgever, doch niet eerder dan daags na de afloop van het leveringstijdstip dan wel de leveringstermijn, die bij het sluiten van de Overeenkomst is overeengekomen.

4.3 Opdrachtgever dient Dolfsma in staat te stellen de overeengekomen prestaties te leveren. Bij gebreke daarvan komt Opdrachtgever jegens Dolfsma in verzuim te verkeren, en verliest Dolfsma haar rechten en aanspraken op Dolfsma.

Artikel 5: Risico-overgang

5.1 De te leveren zaken zijn vanaf het moment waarop deze het door Dolfsma ingeschakeld transportmiddel verlaten of (maatgevend is welk moment zich het eerst voordoet) de zaken door Opdrachtgever in ontvangst worden genomen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 6: Betaling en zekerheidstelling

6.1 De betaling door Opdrachtgever dient te geschieden in Euro’s, binnen 30 dagen na de factuurdatum. Opdrachtgever is in geen enkel geval bevoegd een betaling op te schorten of te verrekenen.

6.2 Dolfsma heeft het recht om zekerheid te verlangen voor de nakoming door Opdrachtgever van zijn verplichtingen voortvloeiend uit of verbandhoudend met de Overeenkomst. Deze zekerheid kan bestaan uit een (gedeeltelijke) vooruitbetaling of een deugdelijke afroepbankgarantie. Indien de kredietverzekeraar van Dolfsma niet (langer) de door Dolfsma gewenste – en niet ongebruikelijke – kredietlimiet op de Opdrachtgever afgeeft, heeft Dolfsma het recht de Overeenkomst te ontbinden.

6.3 Indien Opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, is Opdrachtgever een rente van 2% per maand verschuldigd. Indien Opdrachtgever in gebreke is met de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen dan is Opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van Dolfsma verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de vorde­ring met een minimum van € 250,00.

6.4 De door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter voldoening van alle verschuldigde kosten verbandhoudend met de incasso en de verschuldigde rente, en vervolgens ter voldoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien Opdrachtgever vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

6.5 Dolfsma heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schor­ten, totdat Opdrachtgever aan zijn verplichtingen jegens Dolfsma heeft voldaan, hetgeen het recht van Dolfsma op ontbinding en schadevergoeding onverlet laat.

Artikel 7: Verplichtingen van Opdrachtgever

7.1 Indien is overeengekomen dat door Dolfsma werkzaamheden worden verricht is Opdrachtgever verplicht er voor zorg te dragen, dat:

a. het personeel van Dolfsma de werkzaamheden kan aanvangen en kan blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien Dolfsma dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits Dolfsma dit tijdig aan Opdrachtgever heeft medegedeeld;

b. geschikte behuizing aanwezig is en/of alle krachtens overheidsregelingen, de Overeenkomst en de gewoonte vereiste voorzieningen voor personeel van Dolfsma aanwezig zijn;

c. de toegangswegen tot de plaats van installatie en/of montage geschikt zijn voor het benodigde transport;

d. de betreffende locatie bereikbaar is en geschikt is voor opslag en montage;

e. de nodige afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal, gereedschap en andere zaken aanwezig zijn;

f. de (indien van toepassing) benodigde arbeidskrachten, hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfsmaterialen tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van Dolfsma staan;

g. alle noodzakelijke en technische voorzieningen aanwezig zijn, veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, waaronder mede begrepen de aanwezigheid van een ankerpunt, en alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd om in het kader van de montage/installatie aan de wettelijke eisen te voldoen;

h. bij aanvang en tijdens de montage de toegezonden zaken op de juiste plaats aanwezig zijn;

i. verstrekte / beschikbare gegevens met betrekking tot de plaats waar geïnstalleerd en/of gemonteerd wordt, juist zijn.

7.2 Opdrachtgever zal rekening houden met de brandbaarheid van de door Dolfsma gebruikte brandstoffen en materialen en zal in een voorkomend geval passende maatregelen nemen.

7.3 Opdrachtgever dient Dolfsma te wijzen op mogelijke bijzonderheden met betrekking tot de situatie ter plekke en/of met betrekking tot door Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken.

Artikel 8: Uitvoering van de Overeenkomst

8.1 Indien zaken van Opdrachtgever in verband met de uitvoering van de Overeenkomst aan Dolfsma ter beschikking worden gesteld dan blijven deze zaken voor risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever zal deze zaken voldoende verzekerd hebben.

8.2 Geringe in de handel gebruikelijke -of technisch niet te vermijden- afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, maat of afwerking worden niet aangemerkt als een tekortkoming of gebrek. Hetzelfde geldt voor geringe afwijkingen met de gebruikelijke tolerantie.

8.3 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de vervaardiging of het uitvoeren van werk dat geschiedt Overeenkomstig de instructies van Opdrachtgever en/of door Opdrachtgever ingeschakelde derden.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud, pandrecht en retentierecht

9.1 De door Dolfsma geleverde zaken blijven eigendom van Dolfsma totdat Opdrachtgever alle verplichtingen uit met Dolfsma gesloten Overeenkomsten is nagekomen.

Bij deze verplichtingen gaat het met name om:

- de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf;

- de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de Overeenkomst(en) door Dolfsma verrichte of te verrichten diensten;

- eventuele vorderingen wegens niet nakoming door Opdrachtgever van (een) Overeenkomst(en), waaronder begrepen vorderingen met betrekking tot boete, rente en kosten.

9.2 Opdrachtgever heeft, zolang bovenstaande vorderingen niet zijn voldaan, niet het recht de zaken te vervreemden, dan wel op de betreffende zaken een pandrecht te vestigen.

9.3 Indien Opdrachtgever enige verplichting uit de Overeenkomst jegens Dolfsma niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij dit niet zal doen, heeft Dolfsma zonder ingebrekestelling het recht de zaken, zowel de oorspron­kelijk geleverde als de nieuw gevormde zaken bij Opdrachtgever of derden, terug te nemen. Opdrachtgever machtigt Dolfsma de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.

9.4 Opdrachtgever verplicht zich:

- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen de gebruikelijke risico's en de polis van deze verzekering op verzoek ter inzage te geven;

- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken als een goed huisvader te bewaren;

- op verzoek van Dolfsma alle aanspraken van Opdrachtgever op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Dolfsma;

- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als eigendom van Dolfsma.

9.5 Dolfsma kan het recht van retentie uitoefenen op alle zaken waarop de uitvoering van de Overeenkomst betrekking heeft en die Dolfsma in het kader van de Overeenkomst feitelijk van Opdrachtgever onder zich heeft, indien Opdrachtgever verplichtingen, samenhangend met de uitvoering van de Overeenkomst of andere Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk niet nakomt. Dit geldt ook ten aanzien van kosten die Dolfsma heeft moeten maken ter zake van de zorg die zij ten aanzien van de zaak in acht dient te nemen.

Artikel 10: Oplevering, Keuring en klachten

10.1 Zodra de zaken door Opdrachtgever zijn ontvangen, dan wel de werkzaamheden door Dolfsma zijn afgerond dan wel Dolfsma Opdrachtgever heeft bericht dat het werk gereed is, dient Opdrachtgever vast te stellen of de geleverde zaken en/of de uitgevoerde werkzaamheden conform de Overeenkomst zijn (op)geleverd. Kleinere gebreken, die aan ingebruikname niet in de weg staan, zijn geen reden om de (op)levering te weigeren. Van deze gebreken zal een proces-verbaal worden opgemaakt en deze gebreken zullen zo spoedig mogelijk door Dolfsma worden verholpen.

10.2 Eventuele klachten dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst van de zaken dan wel de gereedmelding voor oplevering dan wel het afronden van de werkzaamheden schriftelijk bij Dolfsma te zijn ingediend onder een nauwkeurige opgave van de feiten waarop klachten betrekking hebben. Bij gebreke daarvan geldt het werk als in goede staat te zijn opgeleverd.

10.3 Klachten over niet zichtbare gebreken dient Opdrachtgever binnen vijf werkdagen nadat Opdrachtgever deze heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken schriftelijk aan Dolfsma te melden.

10.4 Klachten, waaronder begrepen aanspraken op de garantieverplichtingen, geven Opdrachtgever niet het recht de Overeenkomst te ontbinden of de nakoming van zijn verplichtingen jegens Dolfsma op te schor­ten.

10.5 Opdrachtgever verliest mogelijke rechten indien hij niet binnen de hierboven vermelde termijn heeft geklaagd en/of Dolfsma niet de gelegen­heid heeft geboden de gebreken te herstellen.

Artikel 11: Overmacht

11.1 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die buiten toedoen van Dolfsma is ontstaan, in ieder geval worden daaronder verstaan omstandigheden die de normale uitvoering van de Overeenkomst tijdelijk of blijvend hinderen of verhinderen. Als overmacht opleverende omstandigheden gelden in ieder geval: onwerkbaar weer, het om welke reden dan ook in gebreke blijven met aflevering van leveranciers van Dolfsma, tekortkomingen door derden die direct of indirect invloed hebben op de mogelijkheid tot nakoming door Dolfsma, stakingen, uitsluitingen, verstoring van de energievoorzieningen, verkeersstoornissen, machinebreuk, maatregelen van overheidswege, verlies of beschadiging tijdens transport, etc.

11.2 In geval van tijdelijke overmacht heeft Dolfsma het recht om hetzij de uitvoering van de Overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Gedurende de opschorting is Dolfsma bevoegd en aan het einde daarvan is Dolfsma verplicht te kiezen voor uitvoering, dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst.

Artikel 12: Garantie in geval van aanneming van werk

12.1 Ten aanzien van door Dolfsma – indien van toepassing – geleverde zaken en uitgevoerde werkzaamheden gelden, tenzij in de Overeenkomst en/of in het garantiecertificaat anders is overeengekomen, de navolgende garantiebepalingen.

12.2 Dolfsma zal, met inachtneming van de hierna volgende bepalingen, alle lekkages die gedurende de in de Overeenkomst en/of het door Dolfsma verstrekte garantiecertificaat genoemde garantieperiode ontstaan als gevolg van ondeugdelijkheid van het geleverde materiaal en/of als gevolg van de ondeugdelijkheid van door Dolfsma verrichte werkzaamheden, zo spoedig mogelijk na een hiertoe strekkende melding herstellen. Mochten er in het garantiecertificaat en de Overeenkomst afwijkende garantieperiodes zijn genoemd, dan geldt de periode die als eerste eindigt.

12.3 De garantie dekt slechts de kosten van de reparatie met inbegrip van de levering of vervanging van materialen.

12.4 De garantie geldt uitsluitend indien de gebruikte materialen voldoen aan de eisen van Vebidak en/of BDA Buro Dakadvies, of volgens N.E.N. normen of aan normen van een algemeen erkend instituut. Geen garantie wordt verstrekt op door of namens Opdrachtgever voorgeschreven materialen, die afwijken van genoemde materialen. Geen garantie wordt gegeven op werkzaamheden die worden verricht op een door Opdrachtgever voorgeschreven werkwijze. Geen garantie wordt verleend op materialen die verwerkt of bewerkt zijn op een door Opdrachtgever voorgeschreven werkwijze.

12.5 Van de garantie zijn uitgesloten, gebreken (waaronder: lekkages) die geheel of gedeeltelijk ontstaan door of als gevolg van:

- calamiteiten en/of van buiten komende oorzaken zoals brand, vernieling, instorting, op het dak vallende voorwerpen, natuurrampen etc.

- storm of blikseminslag. Onder storm wordt verstaan een windsnelheid van meer dan 20 meter per seconde, gemeten door het KNMI en voor zover de lekkage in het buitenland ontstaat, een in dat land erkend weerinstituut;

- verlies van de samenhang van de ondergrond en/of werking van de onderliggende constructie.

- het niet (tijdig)uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden

- de in art. 8.2 van deze Voorwaarden bepaalde omstandigheden, indien die al aan te merken zouden zijn als gebreken.

12.6 Voorts zijn de volgende bepalingen van toepassing:

- De garantie strekt in beginsel ten behoeve van Opdrachtgever die tevens houder is van het originele garantiecertificaat.

- De garantie geldt niet indien en zolang Opdrachtgever niet volledig aan zijn verplichtingen jegens Dolfsma heeft voldaan.

- De garantie geldt voorts niet, indien werkzaamheden door één of meer derden zijn verricht zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Dolfsma.

- De garantie geldt uitsluitend binnen de Benelux.

12.7 Indien ingeval van een door de onderhavige garantie gedekte schade meer dan 300 m² van het werk moet worden hersteld of vervangen, wordt een afschrijvingsregeling toegepast. Opdrachtgever of de houder van het garantiecertificaat draagt in het kader van deze afschrijving in verband met verbetering een deel van de aan herstel of vervanging verbonden kosten zelf, naar rato van het per de schadedatum verstreken percentuele gedeelte van de garantieperiode, geldend conform het toepasselijke garantiecertificaat.

Artikel 13: Garantie bij de levering van materialen

13.1 Indien Dolfsma aan Opdrachtgever materialen levert en ten aanzien van die materialen geen sprake is van werkzaamheden door Dolfsma die vallen aan te merken als aanneming van werk dan gelden daarvoor uitsluitend de garantiebepalingen die de fabrikant van die materialen verstrekt. De aansprakelijkheid van Dolfsma is in dit geval beperkt tot de nakoming van deze garantieverplichtingen. Indien Dolfsma op deze beperking geen beroep zou toekomen geldt het in art 14 van de Voorwaarden bepaalde.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

14.1 Dolfsma is slechts aansprakelijk voor directe schade die gele­den is door opdrachtgever, welke schade het rechtstreeks en uit­sluitend gevolg is van de schuld van Dolfsma, met dien ver­stande dat voor vergoeding ten hoogste in aanmerking komt die schade waartegen Dolfsma verzekerd is. De aansprakelijkheid is voorts beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval daadwerkelijk onder de verzekering van Dolfsma wordt uitgekeerd. Dolfsma verstrekt op verzoek een afschrift van de polis.

14.2 Dolfsma is in geen geval aansprakelijk voor:

 • indirecte schade (waar­on­der mede begrepen bedrijfs- en/of stagnatieschade);

 • schade als gevolg van de niet-naleving van (milieu)voorschriften die van kracht zijn geworden na de totstandkoming van de overeenkomst;

 • schade veroorzaakt door de eventueel door Dolfsma ingeschakelde derden, ook indien sprake is van hun opzet of grove schuld;

 • schade als gevolg van de afwezigheid van eigenschappen van de door Dolfsma geleverde zaken, indien Dolfsma die eigenschappen niet uitdrukkelijk en schriftelijk heeft gegarandeerd;

 • zaken / omstandigheden die zijn uitgesloten van een beroep op garantie.

14.3 De aansprakelijkheid van Dolfsma zal, indien Dolfsma onverhoopt geen (volledig) beroep kan doen op het bepaalde in artikel 14.1 en 14.2, in ieder geval beperkt zijn tot maximaal het netto fac­tuurbedrag ten aanzien van de door Dolfsma geleverde prestatie ten aanzien waarvan sprake was van de tekortkoming.

14.4 Opdrachtgever vrijwaart Dolfsma tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit de door Dolfsma geleverde zaken of verrichte werkzaamheden.

14.5 Ieder vorderingsrecht jegens Dolfsma vervalt één jaar na aflevering van de geleverde zaken, dan wel één jaar na beëindiging van de uitgevoerde werkzaamheden, behoudens indien voordien door opdrachtgever een gerechtelijke procedure aanhangig is gemaakt, hetgeen een beroep op de garantiebepalingen (artikel 11) overigens onverlet laat.

Artikel 15: Ontbinding, opzegging

15.1 Indien:

a. Opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de gesloten Overeenkomst voortvloeit;

b. Opdrachtgever er blijk van geeft dat hij zijn verplichtingen uit deze Overeenkomst niet zal nakomen (waaronder mede begrepen de situatie dat Opdrachtgever te kennen geeft de opdracht te “annuleren”) of Dolfsma op redelijke gronden mag aannemen dat Opdrachtgever niet zal nakomen;

c. Opdrachtgever in staat van faillissement of surséance van betaling raakt of de wet schuldsanering natuurlijke personen op Opdrachtgever van toepassing wordt verklaard;

d. het bedrijf van Opdrachtgever wordt stilgelegd of geliquideerd,

verkeert Opdrachtgever in verzuim.

15.2 Indien sprake is van verzuim van Opdrachtgever heeft Dolfsma onder meer het recht de Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, te ontbinden en aanspraak te maken op schadevergoeding. Vorderingen van Dolfsma op Opdrachtgever zijn in voormelde gevallen direct opeisbaar. Opdrachtgever is in voornoemde gevallen verplicht ter zekerheid een bankgarantie af te geven ten gunste van Dolfsma.

In geval van aanneming van werk geldt in aanvulling op artikel 15.1 en 15.2 van de Voorwaarden:

15.3 In geval van (een gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst door Dolfsma is Opdrachtgever naast de wettelijke verbintenissen tot ongedaanmaking een boete verschuldigd ter hoogte van 70% van de (resterende) aanneemsom (arbeid, materialen etc.). Voormelde boete laat het recht op schadevergoeding - indien deze hoger is dan de boete - onverlet. Bij een gedeeltelijke ontbinding wordt de boete gerelateerd aan het gedeelte van het orderbedrag dat betrekking heeft op het gedeelte van de Overeenkomst dat wordt ontbonden.

15.4 Indien sprake is van aanneming van werk en Opdrachtgever de Overeenkomst Overeenkomstig art. 7:764 BW geheel of gedeeltelijk opzegt dan kent de in dat artikel bepaalde vergoeding een minimum van 70% van de factuurwaarde van de opdracht (arbeid, materialen etc.) danwel – bij een gedeeltelijke opzegging – 70% van genoemde factuurwaarde ten aanzien van het resterende gedeelte van de opdracht.

15.5 Buiten de in het vorenstaande geregelde gevallen kan een Overeenkomst worden ontbonden indien sprake is van tekortkomingen die ondanks een schriftelijke sommatie met inachtneming van een redelijke termijn niet worden weggenomen en die dermate ernstig zijn dat deze in redelijkheid de ontbinding met haar gevolgen kunnen rechtvaardigen.

Artikel 16: Toepasselijk recht en forumkeuze

16.1 Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

16.2 Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch. Dolfsma is echter bevoegd een gerechtelijke procedure aanhangig te maken bij de rechter die zonder het in de vorige zin bepaalde bevoegd zou zijn van de vordering kennis te nemen.